Toezicht met Gezag

Nieuws en events

Onderzoek naar handhavingsstijl en blaam

Is er een relatie tussen de handhavingsstijl van inspecteurs en hun inschatting of ze te maken kunnen krijgen met verwijten (naming and shaming, in het engels: blame)? Als je luistert naar inspecteurs en de inspectiewereld zou je zeggen van wel. Er is een goeiende aandacht voor (kritische) reacties van burgers en anderen in (sociale) media op inspecteurs.

In dit artikel (gepubliceerd in 2022, online in 2020) kijken we op basis van survey gegevens bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) of hun inschatting of ze kritiek kunnen krijgen (in Engels blame) van invloed is op hun handhavingsstijl. We kijken ook of hun inschatting van media aandacht voor hun werk deze relatie nog beïnvloed. In de handvaingsstijl hebben we onderscheid gemaakt in drie dimensies (legal, facilitative en accomodative). We zien dat inspecteurs een iets minder legalistische stijl hanteren en iets meer opvattingen van collega’s meenemen in hun optreden (accomodative), wanneer zij een grotere inschatting maken dat ze “geblamed” kunnen worden. We zagen geen grote invloed van media aandacht.

Onze mogelijke verklaring voor dat laatste (maar dat blijft natuurlijk een beetje speculatie) is dat alhoewel er best regelmatig gepraat wordt over media aandacht in inspectieland, er waarschijnlijk maar weinig inspecteurs zijn die het echt regelmatig in hun dagelijkse werk ervaren.

Het artikel is hier te vinden.