Toezicht met Gezag

Reputatievorming door burgers

Mensen met lege tekstballons

@iStock / Moyo Studio

Burgers hebben vaak geen directe interactie met toezichthouders, maar baseren hun oordeel op nieuwsberichten uit de media en websites. Dit roept de vraag op hoe burgers informatie over toezichthouders interpreteren en welke invloed dit heeft op hun reputatie oordeel. In de literatuur komt naar voren dat het reputatieoordeel van burgers wordt bepaald door individuele kenmerken en de context waarin een toezichthouder waargenomen wordt. Burgers hebben verschillende normen, verwachtingen en belangen, wat maakt dat zij dezelfde situatie op een verschillende manier kunnen ervaren of waarnemen.

Dit project richt zich op deze individuele verschillen tussen burgers en de invloed hiervan op hun reputatieoordeel. De centrale onderzoeksvraag van dit deelonderzoek luidt als volgt: hoe vormen burgers hun oordeel over de reputatie van toezichthouders? Om de onderzoeksvraag te beantwoorden maken we gebruik van inzichten uit sociaalpsychologische theorieën en van verschillende onderzoeksmethoden zoals case studies, interviews en (survey)experimenten.

Onderzoeker

Emma Ropes, promovendus, onder supervisie van prof. dr. Erik Hans Klijn en dr. Stephan Grimmelikhuijsen.

Start project

September 2022.


Overzicht onderzoeken