Toezicht met Gezag

Nieuws en events

NIG Conferentie

Op 2-3 november namen de leden van Toezicht met Gezag deel aan de ‘Netherlands Institute of Governance Annual Work Conference’. De NIG Conferentie is een van de meest prominente conferenties binnen de bestuurskunde, publiek management and organisatiewetenschappen in Nederland en Vlaanderen. Het onderzoeksteam heeft verschillende presentaties gegeven over hun lopende onderzoek. Op de website van NIG is een overzicht te vinden van de panels en een aantal foto’s.

 

Panel “Reputation and Regulation in Turbulent Times”

Professor Erik Hans Klijn, dr. Stephan Grimmelikhuijsen en dr. Lauren Fahy zaten dit panel voor, waarin Nederlandse en internationale onderzoekers hun werk bespraken rondom de reputatie van toezichthouders.

Onder andere dr. Lauren Fahy en professor Erik Hans Klijn presenteerde hun studie over hoe toezicht ondervindende organisaties hun impressies vormen over hun toezichthouders. Fahy en Klijn bespraken de eerste resultaten van hun studie, waarin 286 toezicht ondervindende organisaties van 10 Nederlandse inspecties deelnamen. Ze beargumenteerde dat toezicht ondervindende organisaties hun toezichthouders lijken te evalueren op basis van hun professionaliteit, expertise en de kwaliteit van hun procedures.

Presentatie Rick

Rick Stegeman presenteerde zijn onderzoek, waarin hij de morele reputatie van toezichthouders in kaart brengt. Toezichthouders worden doorgaans beoordeeld op hun expertise, effectiviteit en onafhankelijkheid. Toch kunnen zij er niet aan ontkomen ook morele keuzes te moeten maken: in het interpreteren en toepassen van de regels, in het maken van risicoanalyses, enz. Maar hoe verwachten stakeholders eigenlijk dat toezichthouders dit doen? Welk moreel belang moeten zij hierbij dienen; welke morele waarden moeten zij hooghouden? Om inzicht te verschaffen in deze vragen, presenteerde hij zijn kwalitatieve media analyse. Hierbij kijkt hij specifiek naar de morele oordelen van bedrijven en brancheverenigingen zoals weergegeven in de vakpers. De vakpers richt zich op sectoren die onder toezicht staan van de ACM (energiemarkten), de NVWA

(landbouw en veehouderij), en de equivalente toezichthouders uit het Verenigd Koninkrijk.

Presentatie Julia

Julia Wesdorp presenteerde haar onderzoek, waarin ze kijkt naar de manier waarop toezichthouders worden neergezet in de media. Vaak wordt beschreven dat de media actief nieuws selecteert en op een bepaalde manier neerzet (zoals negatief of dramatisch). Specifiek is ze geïnteresseerd in de vraag of kritische actoren op het toezicht, zogenaamde ‘surrogate inspectorates’, de manier waarop de toezichthouder in de media komt, kunnen beïnvloeden. Aan de hand van een kwantitatieve media analyse, onderzoekt ze ruim 2700 krantenartikelen rondom zes Nederlandse inspecties. In haar presentatie toonde ze de eerste resultaten van haar analyses.

 

Panel “Behavioral Public Administration”

Het ‘Behavioral Public Administration’ (BPA) panel richt zich op onderzoek dat “behavioral insights” gebruikt in bestuurskundig onderzoek. Het doel van BPA is om psychologisch onderzoek te integreren in onderzoek naar het openbaar bestuur, zowel theoretisch als methodologisch. De centrale vraag in dit panel is: hoe kunnen we de attitudes en het gedrag van individuele burgers, ambtenaren en gekozen functionarissen in het publieke domein begrijpen?

Presentatie Emma Ropes

Emma Ropes besprak een deelstudie van haar promotieonderzoek. Deze deelstudie gaat in op de vraag hoe we emoties van burgers in burger-overheid interacties kunnen begrijpen. Hierbij richt ze zich specifiek op de emoties van burgers, waarmee ze mogelijk reageren op risico’s en incidenten binnen het toezicht. Voortbouwend op de sociaal-psychologische “cognitive appraisal theories” beargumenteert ze dat de mate waarin een toezichthouder controle heeft over een risico en de gevolgen hiervan, een belangrijke rol speelt in het onderscheiden tussen de emoties angst en boosheid. Ze onderzoekt dit via een survey experiment, waarbij gebruik wordt gemaakt van een Nederlands panel.